پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: 24-5- ذخایر شناخته شده نفت خام جهان برحسب منطقه 1990 - 2017 (میلیون بشکه)
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 - 1396
 24-5- ذخایر شناخته شده نفت خام جهان برحسب منطقه 1990 - 2017 (میلیون بشکه)
منطقه 1990 1995 2000 2010 2015 2016 2017 2018
جهان 993278 1018867 1086648 1459765 1487893(1) 1492164 1482773  
آسیا و اقیانوسیه 35943 37966 42681 47227 48385(1) 49003 47786  
آفریقا 58599 71515 93307 125623 127969(1) 128359 127370  
آمریکای شمالی 31839 27245 26901 27469 36218(1) 36218 36573  
آمریکای لاتین 122746 132473 122233 334127 342549(1) 339645 336172  
اروپای شرقی 67198 65020 89268 117310 119860 119850 119839  
اروپای غربی 16934 21268 19280 3414 10064 11353 10394  
خاورمیانه 660019 663380 692979 794595 802848 807730 804639  
مأخذ: اوپک - سالنامه آماری کشور - جدول 5-24- سالنامه آماری کشور 1395-1393
مأخذ: اقتباس از داده‌های سازمان کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت (اوپک) - سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!