پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: اوپک
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 24-12- ذخایر شناخته شده گاز طبیعی جهان برحسب منطقه 1990 - 2016 (میلیون بشکه)
منطقه 2000 2010 (1)2015 2016 2017 2018
جهان 159776 193239 199742 200539 ... ...
آسیا و اقیانوسیه 12469 15827 16244 16386 ... ...
آفریقا 12463 14463 14617 14808 ... ...
آمریکای شمالی 6708 9701 11365 11365 ... ...
آمریکای لاتین 7720 8325 7983 7876 ... ...
اروپای شرقی 53160 61034 66292 66291 ... ...
اروپای غربی 7446 5001 3821 3751 ... ...
خاورمیانه 59811 78889 79419 80060 ... ...
مأخذ: اوپک - جدول 12-24- سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!