پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: اوپک
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
متوسط صادرات(1) نفت خام جهان برحسب منطقه 1990 - 2014 (میلیون بشکه در روز)
منطقه 1990 1995 2000 2010 2011 2012 2013 2014
جهان 27135 32251 38800 41159 41282 41894 40796 40084
آسیا و اقیانوسیه 2099 2250 2230 1565 1364 1313 1251 1221
آفریقا 4348 4597 5209 7635 6635 6997 6526 5774
آمریکای شمالی 763 1153 1231 1520 1745 1872 2181 2611
آمریکای لاتین 3149 4248 4906 4624 4531 4605 4409 5001
اروپای شرقی 2133 1889 4145 7273 7011 6968 6964 6798
اروپای غربی 2565 4250 4991 2555 2222 2062 1968 1885
خاورمیانه 12078 13864 16088 15988 17772 18077 17497 16793
1) اطلاعات شامل صادرات ميعانات گازي، صادرات مجدد، تغييرات در مقدار نفت در حال حمل، جابجايي هايي که به هيچ طريق ديگر نشان داده نشده است و استفاده نامشخص مي باشد.
مأخذ: اوپک - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!