پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: بنین
منبع آمار: امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری
 متصرفات مستعمراتی دول معظم (به میلیون کیلومتر مربع و میلیون نفر سکنه)
  مستعمرات کشورهای مستعمره دار جمع
سال 1876 سال 1914 سال1914 سال 1914
کیلومتر مربع سکنه کیلومتر مربع سکنه کیلومتر مربع سکنه کیلومتر مربع سکنه
انگلستان 22,5 251,9 33,5 393,5 0,3 46,5 33,8 440
روسیه 17 15,9 17,4 33,2 5,4 136,2 22,8 169,4
فرانسه 0,9 6 10,6 55,5 0,5 39,6 11,1 95,1
آلمان -- -- 2,9 12,3 0,5 64,9 3,4 77,2
کشورهای متحده -- -- 0,3 9,7 9,4 97 9,7 106,7
ژاپن -- -- 0,3 19,2 0,4 53 0,7 72,2
جمعاً شش دولت معظم 44,4 273,8 65 523,4 16,5 437,2 81,5 960,6
مستعمرات دولت‌های دیگر (بلژیک، هلند و غیره) 9,9 45,3
نیمه مستعمرات (ایران، چین، ترکیه) 14,5 361,2
دیگر کشورها 28 289,9
جمع اراضی 133,9 1657
مأخذ آمار: لنین - امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!