پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: لودو ماتین
اقتباس از: کتاب «سیمای دیگری از استالین
★: ترجمه غلامرضا پرتوی
 تهاجم کولاکها در نابودی اقتصاد کشاورزی اشتراکی در شوروی 1928-1932
کولاک‌ها جهت نابودی اقتصاد کشاورزی اشتراکی در شوروی سوسیالیستی، حیوانات کاری خود را میکشند تا در اختیار کلخوزها قرار نگیرند واین یکی از علل مهم قحطی سالهای1931 تا 1932 بود که تروتسکیست‌ها به استالین نسبت میدهند.
سال تعداد اسب گاو نر گاو ماده
1928 34.000.000 70.500.000 31.000.000
1932 15.000.000 40.700.000 18.000.000
مجموع حیوانات کاری نابود شده 19.000.000 29.800.000 13.000.000
مأخذ: کتاب «سیمای دیگری از استالین» - ترجمه فارسی توسط غلامرضا پرتوی - صفحه 142
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!