پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: تحقیق و تنظیم از غلامرضا پرتوی
 دفعاتی که لنین در مجموع آثارش از تروتسکی نام می‌برد
شماره جلد دفعات نام بردن از تروتسکی
جلد 6 7
جلد 7 41
جلد 8 8
جلد 9 3
جلد 10 2
جلد 11 0
جلد 12 22
جلد 13 1
جلد 14 0
جلد 15 13
جلد 16 110
جلد 17 160
جلد 18 85
جلد 19 11
جلد 20 194
جلد 21 40
جلد 22 14
جلد 23 19
جلد 24 11
جلد 25 2
جلد 26 27
جلد 27 41
جلد 28 3
جلد 29 11
جلد 30 18
جلد 31 6
جلد 32 270
جلد 33 16
جلد 34 39
جلد 35 45
جلد 36 58
جلد 37 2
جلد 38 0
جلد 39 8
جلد 40 0
جلد 41 31
Ergänzung 2 31
Ergänzung 3 52
   
کل دفعات نام بردن از تروتسکی 1401
از 1401 برخورد حدود 1380 برخورد بسیار خشن است. مثل گفتن: تروتسکی چنین خوکی است. انحلال طلب. خائن به طبقه کارگر و....
تحقیق و تنظیم از غلامرضا پرتوی
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!