پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی دورهء مختصر
 مقایسه سطح تولید محصولات کشاورزی بین سالهای مختلف (میلیون هکتار - میلیون پوت)
سال سطح زیر کشت محصولات غله محصولات پنبه خام کتان (الیاف) چغندر فرآورده‌های نباتی
1913 105 800 44 19 654 129
1935 135 6800 154 31 1311 306
مأخذ: تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی دورهء مختصر - صفحه 547
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!