پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: Quellen: FAO, Forest Assessment 1990 – Global Synthesis, Table 4; FAO, State of the World’s Forests 2005 und 2011, Table 2; eigene Berechnung
اقتباس از: Katastrophen-Alarm 99
منبع آمار: MLPD
 نابودی جهانی جنگل‌ها از 1980 (جنگل‌ها و قطع درختان در سطح جهانی به میلیون هکتار)
قاره وسعت کشور جنگل تغییر سالانه
    2000 1980 – 1990 1990 – 2000 2000 – 2010
Afrika 2978 650 – 4,234 – 4,067 – 3,414
Asien / Pazi k 3934 745 – 4,363 – 0,631 1,535
Europa 2260 1 039 0,242 0,877 0,676
Nord- und Mittelamerika 2 137 549 – 0,918 – 0,289 – 0,010
Südamerika 1 755 886 – 6,448 – 4,213 – 3,997
Welt 13 064 3 869 – 15,720 – 8,323 – 5,211
Quellen: FAO, Forest Assessment 1990 – Global Synthesis, Table 4; FAO, State of the World’s Forests 2005 und 2011, Table 2; eigene Berechnung
MLPD - Katastrophen-Alarm 99
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!