پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: گزارش سیپری درباره افزایش بی‌سابقه بودجه تسلیحاتی جهان در دهه گذشته
تاریخ ایجاد: 27.4.2020
 بودجه تسلیحاتی مهمترین کشورهای جهان و رتبه آن‌ها در تسلیحات 2019
کشور بودجه تسلیحاتی رتبه در جهان نسبت به تولید ناخالص جهان افزایش نسبت به سال گذشته
کل جهان 2000   2,2 3,60%
آمریکا 732 1 کل تسلیحات جهان ⅓  
چین 261 2    
هند 71 3   7%
روسیه 65 4    
عربستان سعودی 62 5    
         
آلمان 50 7    
گزارش سیپری درباره افزایش بی‌سابقه بودجه تسلیحاتی جهان در دهه گذشته 27.4.2020
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!