پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: اداره کل گمرک چین
منبع آمار: سایت رادیو چین
تاریخ ایجاد: ۲.۱۱.۱۳۹۵
 رشد چشمگیر صادرات و واردات چین در ژانویه سال2017
تاریخ صادرات / واردات مبلغ صادرات و واردات (میلیارد یوان) درصدرشد توضیح
ژانویه2017 صادرات و واردات 2180 19,6 نسبت به سال گذشته
ژانویه2017 صادرات 1270 15,9 نسبت به سال گذشته
ژانویه2017 واردات 911,17 25,2 نسبت به سال گذشته
ژانویه2017 مازاد تجارت 354,53 -2,7 نسبت به سال گذشته
اداره کل گمرک چین –22بهمن1395- سایت رادیوچین
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!