پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: MLPD
منبع آمار: Die neuorganisation der internationalen Produktion
تاریخ ایجاد: 2003
 رشد صادرات مواد غذائی (همچنین نوشابه‌ها، توتون و روغن‌ها) به میلیون دلار آمریکا و در صد افزایش و کاهش آن
سال کشورهای صنعتی  
کشورهای در حال رشد
 
کشورهای اروپای شرقی
 
  میلون دلار آمریکا درصد میلیون دلار آمریکا درصد میلیون دلار آمریکا درصد
1980 142419   68995   9741  
1985 121666 -14,6 62307 -9,7 9238 -5,2
1990 216916 78,3 93557 50,2 10102 9,4
1995 297206 37 139093 48,7 13661 35,2
1996 308941 3,9 146118 5,1 14452 5,8
1997 295526 -4,3 156131 6,9 14827 2,6
1998 288126 -2,5 147130 -5,8 12329 -16,8
1999 280335 -2,7 139167 -5,4 10146 -17,7
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 :منبع آمار
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!