پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statistisches Bundesamt - Aussenhande
تاریخ قرائت: 24.7.2018
 صادرات و واردات آلمان 2008-2018
2012=100
سال / ماه
فهرست ارزش متوسط
مناسبات مبادله
(شرایط تجارت)
واردات صادرات
2018
Mai 112 107,5 96
Apr 111,4 109,7 98,5
Mär 111,3 111,9 100,5
Feb 110,3 110,4 100,1
Jan 111,6 109,2 97,8
2017
Dez 113,6 112,6 99,1
Nov 113,2 111,1 98,1
Okt 109,5 108,5 99,1
Sep 108,6 111,9 103
Aug 109,6 111,3 101,6
Jul 110,3 113,5 102,9
Jun 109,4 110 100,5
Mai 111,4 112,7 101,2
Apr 111,5 111,7 100,2
Mär 113,8 113,6 99,8
Feb 111,9 112,2 100,3
Jan 112,3 110 98
2016
Dez 112,1 112,5 100,4
Nov 108,1 109,4 101,2
Okt 108,3 109,4 101
Sep 105,6 108 102,3
Aug 104,9 108,8 103,7
Jul 105,7 108,2 102,4
Jun 106,1 109,7 103,4
Mai 104,3 108,3 103,8
Apr 104,2 106,9 102,6
Mär 105,3 109,2 103,7
Feb 106 107,7 101,6
Jan 106,1 107,2 101
2015
Dez 108,8 111,7 102,7
Nov 110 110 100
Okt 109,9 108,8 99
Sep 109,3 108,7 99,5
Aug 110,2 110,8 100,5
Jul 109,4 110,7 101,2
Jun 110,9 110,6 99,7
Mai 109,6 109,5 99,9
Apr 110,3 110,7 100,4
Mär 111 108,9 98,1
Feb 107,2 106,7 99,5
Jan 105,9 104,2 98,4
2014
Dez 107,1 108,9 101,7
Nov 110,7 107,3 96,9
Okt 109 107,7 98,8
Sep 110 108,2 98,4
Aug 107,7 107,7 100
Jul 105,7 109 103,1
Jun 108,4 106,7 98,4
Mai 107,4 105,4 98,1
Apr 107,7 104,7 97,2
Mär 110,3 105,1 95,3
Feb 107,8 105,7 98,1
Jan 108,4 105,7 97,5
2013
Dez 109 108,1 99,2
Nov 109,2 106 97,1
Okt 109,6 106 96,7
Sep 108,8 105,2 96,7
Aug 109,6 105,3 96,1
Jul 108,9 105,7 97,1
Jun 109,2 106,5 97,5
Mai 108,4 105 96,9
Apr 111,7 104,9 93,9
Mär 111 105,6 95,1
Feb 109,3 106,8 97,7
Jan 110,5 105,2 95,2
2012
Dez 112,7 109,3 97
Nov 115,4 106,2 92
Okt 111,4 106,2 95,3
Sep 112,7 108 95,8
Aug 112,6 108,6 96,4
Jul 112,1 107 95,5
Jun 110,1 106,4 96,6
Mai 110,1 106,2 96,5
Apr 111 106,5 95,9
Mär 111,8 105,8 94,6
Feb 110,5 106,7 96,6
Jan 110,3 105,7 95,8
2011
Dez 109,6 105,9 96,6
Nov 108 103,8 96,1
Okt 109,1 103 94,4
Sep 107 103,5 96,7
Aug 107,4 103,2 96,1
Jul 106,4 102,7 96,5
Jun 106,5 102,6 96,3
Mai 104,8 102,1 97,4
Apr 106,4 101,6 95,5
Mär 104,9 102,6 97,8
Feb 105,2 101,8 96,8
Jan 104 101,8 97,9
2010
Dez 103,6 104,3 100,7
Nov 102,5 101,2 98,7
Okt 101,1 100,3 99,2
Sep 101,8 100,5 98,7
Aug 100,8 100,6 99,8
Jul 103,1 102,2 99,1
Jun 100,8 101 100,2
Mai 100,5 98,7 98,2
Apr 98,3 98,4 100,1
Mär 96,1 97,9 101,9
Feb 96,7 96,3 99,6
Jan 92,8 95,8 103,2
2009
Dez 98,7 103,2 104,6
Nov 96,5 101,6 105,3
Okt 96,5 100,9 104,6
Sep 97,2 100,3 103,2
Aug 97 101,5 104,6
Jul 98,6 102,4 103,9
Jun 97,7 100,4 102,8
Mai 98,2 100,8 102,6
Apr 97,6 101,9 104,4
Mär 101,5 103,4 101,9
Feb 101,2 103 101,8
Jan 100,6 103,3 102,7
2008
Dez 106,7 107,5 100,7
Nov 107,1 104,5 97,6
Okt 106,2 104,3 98,2
Sep 107,2 103,4 96,5
Aug 107 105,2 98,3
Jul 107,1 104,2 97,3
Jun 106,8 102,8 96,3
Mai 102,6 101,1 98,5
Apr 103,5 102,2 98,7
Mär 102,3 100,9 98,6
Feb 103,1 101,8 98,7
Jan 100,9 102,6 101,7
Quelle: Statistisches Bundesamt - Aussenhandel - قرائت شده در 24.7.2018
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!