پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مجله اشپیگل - شماره 42
تاریخ ایجاد: 14.12.2017
 صادرات و واردات آلمان با روسیه (به میلیارد یورو )
سال واردات صادرات
2012 42,8 38,1
2014 38,3 29,2
2016 26,5 21,6
مأخذ: مجله اشپیگل - شماره 42 - 14.10.2017
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!