پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Rote Fahne Nr.25
تاریخ ایجاد: 2018
 تولید اتومبیل
  سپتامبر 2018 -/+ درصد اکتبر 2018 -/+ درصد ژانویه - اکتبر 2018 -/+ درصد
اروپا (EU28+EFTA) 1123200 -23,4 1118900 -7,4 13424400 1,4
اتحادیه اروپا (EU-28) 1091200 -23,5 1083600 -7,3 13036400 1,6
اروپای غربی (EU15+EFTA) 1048800 -23,1 1014600 -7,4 12221300 0,6
کشورهای جدید اروپا (EU13) 74300 -26,9 104300 -7,2 1203000 10,9
روسیه 157400 6,2 160400 8,2 1457900 14,1
آمریکا 1427100 -5,9 1352000 0,2 14205000 0,4
ژالپن$ 404100 -3,3 346900 11,6 3714200 -0,2
برزیل 205100 5,8 245200 24,5 2028100 14,4
هند 292700 -5,6 284200 1,6 2890100 6,4
چین 2025700 -11,9 2013900 -13,1 18936600 -0,6
مأخذ: مجله Rote Fahne - ارگان MLPD - سال 2018 - شماره 25
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!