پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database). doi: dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en
تاریخ ایجاد: 2021
 تولید جهانی غله 2012-2024
سال اقتصادی
    Average 2012-14est 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
تولید جهانی گندم
تولید میلیون تن 700,372 723,799 723,802 731,607 740,338 745,852 756,448 763,242 771,578 779,183 786,699
وسعت میلیون هکتار 221,573 224,614 222,759 223,465 224,218 223,89 224,726 224,964 225,445 225,843 226,124
بازدهی تن در هکتار 3,16 3,222 3,249 3,274 3,302 3,331 3,366 3,393 3,422 3,45 3,479
مصرف میلیون تن 694,439 711,109 720,908 727,119 737,371 744,132 752,732 760,226 768,415 776,914 784,294
غذای حیوانات میلیون تن 125,712 129,306 132,546 133,619 137,085 137,99 140,431 141,941 143,961 146,951 148,853
خوراکی میلیون تن 480,89 489,225 495,129 500,139 505,801 510,734 515,476 519,722 525,14 530,559 535,731
برای به دست آوردن انرژی بیو میلیون تن 6,605 6,893 7,305 8,097 8,324 8,596 8,192 8,077 7,861 7,573 7,503
مصارف دیگر میلیون تن 81,232 85,685 85,929 85,264 86,159 86,813 88,634 90,486 91,452 91,831 92,206
صدور میلیون تن 147,691 150,908 150,274 153,325 155,992 157,589 159,628 160,864 162,188 163,244 164,576
باقیمانده میلیون تن 180,605 211,354 214,249 218,736 221,704 223,423 227,139 230,154 233,318 235,587 237,992
قیمت (1) دلار آمریکا هر تن 302,023 246,643 248,955 248,196 249,477 256,713 258,492 262,184 266,27 270,216 271,822
کشورهای توسعه‌ یافته
تولید میلیون تن 362,397 368,509 367,185 370,248 375,702 376,88 382,71 385,026 388,855 392,401 395,577
مصرف میلیون تن 265,187 267,9 270,793 269,935 273,144 274,162 276,695 278,295 280,496 282,528 283,92
تجارت خالص میلیون تن 99,174 97,884 96,412 97,87 100,033 101,561 103,883 105,226 106,88 108,637 110,565
باقیمانده میلیون تن 67,25 77,347 77,328 79,77 82,295 83,452 85,584 87,089 88,568 89,804 90,896
کشورهای در حالت توسعه
تولید میلیون تن 337,975 355,29 356,617 361,359 364,636 368,972 373,737 378,216 382,723 386,783 391,123
مصرف میلیون تن 429,252 443,209 450,115 457,184 464,226 469,971 476,037 481,931 487,918 494,386 500,374
تجارت خالص میلیون تن -97,149 -97,884 -96,412 -97,87 -100,033 -101,561 -103,883 -105,226 -106,88 -108,637 -110,565
باقیمانده میلیون تن 113,355 134,007 136,921 138,965 139,409 139,971 141,555 143,065 144,75 145,783 147,097
OECD (2)
تولید میلیون تن 285,68 288,034 284,766 285,502 288,915 288,99 293,581 294,69 297,434 299,939 302,199
مصرف میلیون تن 219,195 220,859 222,623 220,668 222,539 222,736 224,397 225,196 226,756 228,263 229,067
تجارت خالص میلیون تن 65,372 65,433 62,261 62,879 64,145 65,149 67,313 68,273 69,485 70,629 72,379
باقیمانده میلیون تن 49,045 56,11 55,992 57,947 60,178 61,283 63,154 64,375 65,569 66,618 67,372
تولید جهانی دانه درشت‌ها
تولید میلیون تن 1.255,32 1.276,18 1.297,20 1.323,89 1.345,28 1.365,61 1.381,55 1.396,42 1.414,67 1.430,97 1.449,40
وسعت میلیون هکتار 336,754 341,717 344,446 346,642 348,928 350,376 351,072 351,583 352,293 353,022 353,655
بازدهی تن درهکتار 3,727 3,735 3,766 3,819 3,855 3,898 3,935 3,972 4,016 4,053 4,098
مصرف میلیون تن 1.214,98 1.280,02 1.296,51 1.312,18 1.334,63 1.353,64 1.371,08 1.391,01 1.407,96 1.424,67 1.440,13
خوراک حیوانات میلیون تن 694,74 736,303 747,874 760,54 775,251 788,123 800,253 813,932 825,976 839,058 850,663
مصرف خوراکی میلیون تن 200,193 205,536 209,541 212,855 216,424 220,263 224,02 227,669 231,699 235,681 239,534
برای به دست آوردن انرژی بیو میلیون تن 143,851 150,934 150,727 150,608 153,797 154,98 153,818 154,053 153,759 152,978 152,148
مصارف دیگر میلیون تن 130,869 140,622 141,081 139,29 139,509 139,722 141,499 143,027 143,568 143,422 143,8
صدور میلیون تن 159,39 155,39 158,683 161,934 164,653 167,613 171,041 174,198 178,042 181,26 184,989
باقیمانده میلیون تن 220,358 251,121 245,908 251,723 256,476 262,545 267,126 266,639 267,458 267,866 271,242
قیمت (3) دلار آمریکا هر تن 227,443 169,912 171,477 182,062 185,985 188,187 188,025 190,008 191,923 193,367 193,669
کشورهای توسعه‌ یافته
تولید میلیون تن 645,839 664,804 675,045 687,353 697,235 703,856 708,191 711,455 717,408 722,98 729,795
مصرف میلیون تن 580,85 605,86 608,732 612,449 620,816 626,855 629,696 635,632 639,285 642,919 646,049
تجارت خالص میلیون تن 54,775 67,146 69,734 70,484 71,629 72,7 74,941 76,192 78,012 79,747 82,066
باقیمانده میلیون تن 81,331 97,015 93,593 98,013 102,803 107,105 110,66 110,291 110,402 110,716 112,396
کشورهای در حال توسعه
تولید میلیون تن 609,479 611,374 622,152 636,534 648,041 661,751 673,358 684,963 697,267 707,988 719,606
مصرف میلیون تن 634,129 674,155 687,782 699,729 713,812 726,789 741,379 755,378 768,676 781,746 794,082
تجارت خالص میلیون تن -39,478 -59,411 -61,416 -61,947 -63,12 -64,015 -65,927 -66,809 -68,297 -69,722 -71,69
باقیمانده میلیون تن 139,028 154,106 152,315 153,709 153,673 155,441 156,466 156,348 157,056 157,151 158,846
OECD (2)
تولید میلیون تن 585,312 600,365 608,487 618,73 626,57 632,149 635,443 637,85 642,855 647,45 653,329
مصرف میلیون تن 571,782 595,719 598,607 601,418 609,132 615,004 618,169 624,056 627,806 631,554 635,102
تجارت خالص میلیون تن 3,538 12,391 13,265 12,955 12,612 12,816 13,93 14,209 14,921 15,736 16,566
باقیمانده میلیون تن 76,625 90,704 87,319 91,676 96,5 100,83 104,174 103,758 103,886 104,047 105,707
تولید برنج در سطح جهان
تولید میلیون تن 494,034 506,285 509,159 516,314 523,256 530,343 538,168 545,782 552,197 557,997 564,148
وسعت میلیون هکتار 162,309 161,431 160,328 160,291 159,976 160,096 160,308 160,285 160,278 160,526 160,863
بازدهی تن در هکتار 3,044 3,136 3,176 3,221 3,271 3,313 3,357 3,405 3,445 3,476 3,507
مصرف میلیون تن 488,763 505,601 511,297 518,723 524,283 529,633 536,202 543,363 549,631 555,508 561,885
خوراک حیوانات میلیون تن 17,608 18,731 19,409 19,805 20,378 20,741 21,108 21,592 22,009 22,583 23,051
مصرفخ وراکی میلیون تن 409,505 420,266 424,706 431,442 436,322 441,053 446,673 452,74 457,929 462,605 467,49
صدور میلیون تن 40,133 42,775 42,487 43,465 44,433 45,491 46,73 48,38 49,712 51,032 52,22
باقیمانده میلیون تن 178,236 177,708 175,57 173,161 172,134 172,844 174,809 177,229 179,795 182,284 184,547
قیمت (4) دلار آمریکا هر تن 518,89 369,801 374,876 384,832 399,398 411,876 416,031 430,275 438,828 443,452 449,385
کشورهای توسعه‌ یافته
تولید میلیون تن 17,856 18,672 18,505 18,75 18,865 18,967 19,106 19,231 19,367 19,49 19,599
مصرف میلیون تن 18,671 19,073 19,021 19,221 19,309 19,383 19,464 19,531 19,606 19,685 19,758
تجارت خالص میلیون تن -0,768 -0,541 -0,496 -0,483 -0,452 -0,442 -0,416 -0,313 -0,256 -0,212 -0,168
باقیمانده میلیون تن 4,68 4,453 4,432 4,444 4,452 4,479 4,537 4,55 4,566 4,583 4,592
کشورهای در حال توسعه
تولید میلیون تن 476,178 487,613 490,654 497,565 504,391 511,376 519,062 526,552 532,83 538,507 544,549
مصرف میلیون تن 470,093 486,528 492,275 499,503 504,974 510,25 516,738 523,832 530,025 535,823 542,127
تجارت خالص میلیون تن 1,055 0,541 0,496 0,483 0,452 0,442 0,416 0,313 0,256 0,212 0,168
باقیمانده میلیون تن 173,557 173,256 171,138 168,717 167,682 168,365 170,273 172,679 175,228 177,701 179,955
OECD (2)
تولید میلیون تن 21,387 22,218 22,05 22,258 22,343 22,417 22,536 22,641 22,752 22,86 22,953
مصرف میلیون تن 22,401 22,973 22,969 23,204 23,327 23,437 23,558 23,667 23,784 23,905 24,023
تجارت خالص میلیون تن -1,059 -0,882 -0,865 -0,913 -0,945 -1,005 -1,047 -0,999 -1,007 -1,025 -1,043
باقیمانده میلیون تن 6,537 6,383 6,329 6,296 6,258 6,243 6,267 6,239 6,214 6,194 6,167
تذکر: سال اقتصادی: رجوع کنید به واژه نامه تعاریف.حد متوسط 2012-2014:اطلاعات مربوط به 2014 حدثی است
http://oe.cd/disclaimer"}">Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer
1- شماره ۲ گندم زمستانی قرمز سفت، با پروتئین معمولی، USA f.o.b. Gulf Ports (Juni / Mai), weniger ETP Zahlungen, soweit anwendbar.
2- دربر گیرندهء تقریبا تمام ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به استثنای ایسلند
3- شماره ۲ ذرت زرد، USA f.o.b. Golf-Ports (سپتامبر/ اوت).
4- ۱۰۰٪ پودر شده، درجه B، نرخ اسمی قیمت، f.o.b. بانکوک (ژانویه / دسامبر)
Quelle: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database). doi: dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!