پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://fa.wikipedia.org/wiki/تولید_گندم_کشورها
تاریخ ایجاد: 2012
 تولید گندم کشورها 1996-2012
این آمار تولید گندم، از شورای بین المللی غلات گزارش شده است. مقدار گندم در جدول زیر در واحد میلیون تن می باشد.
کشور ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲
اتحادیه اروپا ۱۲۴٫۳ ۱۲۶٫۴ ۱۳۴٫۱ ۱۲۳٫۱ ۱۳۲٫۴ ۱۲۶٫۶ ۱۳۳٫۶ ۱۱۱٫۷ ۱۴۹٫۴ ۱۳۵٫۴ ۱۲۶٫۷ ۱۲۰٫۱ ۱۵۰٫۳ ۱۳۸٫۵ 136,5 ۱۴۰٫۰ ۱۳۴٫۵
چین ۱۱۰٫۶ ۱۲۳٫۳ ۱۰۹٫۷ ۱۱۳٫۹ ۹۹٫۷ ۹۳٫۹ ۹۰٫۳ ۸۶٫۵ ۹۱٫۶ ۹۶٫۳ ۱۰۴٫۵ ۱۰۹٫۹ ۱۱۲٫۵ ۱۱۵٫۱ ۱۱۵٫۲ ۱۱۷٫۴ ۱۲۵٫۶
هند ۶۲٫۶ ۶۹٫۴ ۶۵٫۹ ۷۰٫۸ ۷۶٫۴ ۶۹٫۷ ۷۲٫۸ ۶۵٫۱ ۷۲٫۱ ۷۲٫۰ ۶۹٫۴ ۷۴٫۹ ۷۸٫۶ ۸۰٫۷ ۸۰٫۷ ۸۶٫۹ ۹۴٫۹
ایالات متحده آمریکا ۶۲٫۰ ۶۷٫۵ ۶۹٫۴ ۶۲٫۷ ۶۰٫۸ ۵۳٫۳ ۴۴٫۱ ۶۳٫۸ ۵۸٫۷ ۵۷٫۱ ۵۷٫۳ ۵۳٫۶ ۶۸٫۰ ۶۰٫۳ ۶۰٫۱ ۵۴٫۴ ۶۱٫۸
فرانسه ۳۵٫۹ ۳۳٫۹ ۳۹٫۸ ۳۷٫۲ ۳۷٫۵ ۳۱٫۵ ۳۸٫۹ ۳۰٫۵ ۳۹٫۷ ۳۶٫۹ ۳۵٫۴ ۳۳٫۲ ۳۹٫۰ ۳۸٫۳ ۳۸٫۲ ۳۸٫۰ ۴۰٫۳
روسیه ۳۴٫۹ ۴۴٫۳ ۲۷٫۰ ۳۱٫۰ ۳۴٫۵ ۴۷٫۰ ۵۰٫۶ ۳۴٫۱ ۴۵٫۴ ۴۷٫۶ ۴۵٫۰ ۴۹٫۴ ۶۳٫۷ ۶۱٫۷ ۴۱٫۵ ۵۶٫۲ ۳۷٫۷
استرالیا ۲۳٫۷ ۱۹٫۴ ۲۲٫۱ ۲۴٫۱ ۱۸٫۵ ۲۴٫۳ ۱۰٫۱ ۲۶٫۱ ۲۱٫۹ ۲۵٫۱ ۱۰٫۸ ۱۳٫۰ ۲۱٫۴ ۲۱٫۷ ۲۲٫۱ ۲۷٫۴ ۲۹٫۹
کانادا ۲۹٫۸ ۲۴٫۳ ۲۴٫۱ ۲۶٫۹ ۲۶٫۸ ۲۰٫۶ ۱۶٫۲ ۲۳٫۶ ۲۵٫۹ ۲۵٫۶ ۲۷٫۳ ۲۰٫۶ ۲۸٫۶ ۲۶٫۸ ۲۳٫۲ ۲۵٫۳ ۲۷٫۰
پاکستان ۱۶٫۹ ۱۶٫۷ ۱۸٫۷ ۱۷٫۹ ۲۱٫۱ ۱۹٫۰ ۱۸٫۲ ۱۹٫۲ ۱۹٫۵ ۲۱٫۶ ۲۱٫۳ ۲۳٫۵ ۲۱٫۰ ۲۴٫۰ ۲۳٫۳ ۲۵٫۲ ۲۳٫۵
آلمان ۱۸٫۹ ۱۹٫۸ ۲۰٫۲ ۱۹٫۶ ۲۱٫۶ ۲۲٫۸ ۲۰٫۸ ۱۹٫۳ ۲۵٫۴ ۲۳٫۶ ۲۲٫۴ ۲۱٫۴ ۲۶٫۰ ۲۵٫۲ ۲۴٫۱ ۲۲٫۸ ۲۲٫۴
ترکیه ۱۶٫۲ ۱۶٫۲ ۱۸٫۵ ۱۶٫۵ ۱۷٫۵ ۱۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۹٫۰ ۲۱٫۰ ۲۱٫۰ ۲۰٫۰ ۱۷٫۷ ۱۷٫۸ ۲۰٫۶ ۱۹٫۷ ۲۱٫۸ ۲۰٫۱
اوکراین ۱۳٫۵ ۱۸٫۴ ۱۴٫۹ ۱۳٫۶ ۱۰٫۲ ۲۱٫۴ ۲۰٫۶ ۶٫۹ ۱۷٫۵ ۱۸٫۷ ۱۴٫۰ ۱۳٫۸ ۲۵٫۹ ۲۰٫۹ ۱۶٫۹ ۲۲٫۳ ۱۵٫۸
ایران ۸٫۸ ۱۰٫۲ ۱۱٫۰ ۸٫۰ ۷٫۰ ۹٫۵ ۱۲٫۵ ۱۳٫۴ ۱۴٫۰ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۵٫۹ ۸٫۰ ۱۳٫۵ ۱۵٫۰ ۱۳٫۵[۳] ۱۳٫۸[۳]
قزاقستان ۸٫۰ ۸٫۷ ۴٫۸ ۱۱٫۲ ۹٫۱ ۱۲٫۷ ۱۲٫۷ ۱۱٫۵ ۹٫۹ ۱۱٫۱ ۱۳٫۵ ۱۶٫۵ ۱۲٫۶ ۱۷٫۱ ۹٫۶ ۲۲٫۷ ۱۳٫۳
بریتانیا ۱۶٫۱ ۱۵٫۱ ۱۵٫۵ ۱۴٫۹ ۱۶٫۸ ۱۱٫۶ ۱۶٫۰ ۱۴٫۳ ۱۵٫۵ ۱۵٫۰ ۱۴٫۷ ۱۳٫۴ ۱۷٫۲ ۱۴٫۴ ۱۴٫۹ ۱۵٫۳ ۱۳٫۳
آرژانتین ۱۵٫۹ ۱۴٫۸ ۱۱٫۵ ۱۵٫۷ ۱۶٫۵ ۱۵٫۴ ۱۲٫۳ ۱۴٫۵ ۱۴٫۶ ۱۶٫۰ ۱۴٫۰ ۱۶٫۵ ۸٫۵ ۸٫۹ ۱۴٫۹ ۱۶٫۴ ۱۱٫۰
مصر ۵٫۷ ۵٫۸ ۶٫۰ ۶٫۳ ۶٫۶ ۶٫۳ ۶٫۶ ۶٫۸ ۷٫۲ ۸٫۱ ۸٫۳ ۷٫۴ ۸٫۰ ۸٫۵ ۷٫۲ ۸٫۴ ۸٫۸[۳]
لهستان ۸٫۶ ۸٫۲ ۹٫۵ ۹٫۱ ۸٫۵ ۹٫۳ ۹٫۳ ۷٫۹ ۹٫۹ ۸٫۶ ۷٫۱ ۸٫۴ ۹٫۳ ۹٫۸ ۹٫۵ ۹٫۳ ۸٫۶[۳]
ایتالیا ۸٫۳   ۸٫۱ ۷٫۳ ۶٫۹ ۶٫۵ ۷٫۶ ۶٫۲ ۸٫۶ ۷٫۵ ۷٫۱ ۷٫۳ ۸٫۹ ۶٫۳ ۶٫۸ ۶٫۶ ۷٫۴[۳]
ازبکستان ۲٫۷ ۳٫۰ ۳٫۶ ۳٫۶ ۳٫۵ ۳٫۷ ۵٫۰ ۵٫۴ ۵٫۴ ۶٫۱ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۱ ۶٫۶ ۶٫۷ ۶٫۵ ۶٫۵
رومانی ۳٫۱ ۶٫۶ ۵٫۰ ۴٫۴ ۴٫۴ ۷٫۸ ۴٫۴ ۲٫۵ ۷٫۸ ۷٫۰ ۵٫۵ ۲٫۹ ۷٫۲ ۵٫۲ ۵٫۸ ۷٫۱ ۵٫۳
افغانستان ۲٫۳ ۲٫۷ ۲٫۸ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱٫۶ ۲٫۷ ۳٫۵ ۲٫۳ ۴٫۳ ۳٫۴ ۴٫۵ ۲٫۶ ۵٫۱ ۴٫۵ ۳٫۴ ۵٫۱
اسپانیا ۶٫۰ ۴٫۶ ۵٫۳ ۴٫۹ ۷٫۳ ۵٫۰ ۶٫۸ ۶٫۳ ۷٫۱ ۳٫۸ ۵٫۶ ۶٫۴ ۶٫۷ ۴٫۷ ۵٫۶ ۶٫۹ ۴٫۷
دانمارک ۴٫۸ ۵٫۰ ۵٫۰ ۴٫۵ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۱ ۴٫۷ ۴٫۸ ۴٫۸ ۴٫۸ ۴٫۵ ۵٫۰ ۵٫۹ ۵٫۱ ۴٫۸ ۴٫۵
برزیل ۳٫۳ ۲٫۵ ۲٫۳ ۲٫۵ ۱٫۷ ۳٫۴ ۳٫۱ ۶٫۲ ۵٫۷ ۵٫۲ ۲٫۵ ۴٫۱ ۶٫۰ ۵٫۱ ۶٫۰ ۵٫۷ ۴٫۴
بلغارستان ۱٫۸ ۳٫۶ ۳٫۳ ۳٫۲ ۳٫۳ ۴٫۱ ۴٫۱ ۲٫۰ ۴٫۰ ۳٫۵ ۳٫۳ ۲٫۴ ۴٫۶ ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۵ ۴٫۳[۳]
مراکش ۵٫۹ ۲٫۳ ۴٫۴ ۲٫۲ ۱٫۴ ۳٫۳ ۳٫۴ ۵٫۷ ۵٫۵ ۳٫۰ ۶٫۳ ۱٫۶ ۳٫۸ ۶٫۴ ۴٫۹ ۶٫۰ ۳٫۹
مجارستان ۳٫۹ ۵٫۳ ۴٫۹ ۲٫۶ ۳٫۷ ۵٫۲ ۳٫۹ ۲٫۹ ۶٫۰ ۵٫۰ ۴٫۴ ۴٫۰ ۵٫۶ ۴٫۴ ۳٫۸ ۴٫۱ ۳٫۸
سوریه ۴٫۱ ۳٫۰ ۴٫۱ ۲٫۶ ۲٫۷ ۴٫۷ ۴٫۸ ۴٫۹ ۴٫۵ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۰ ۲٫۱ ۳٫۷ ۳٫۱ ۳٫۹ ۳٫۷[۳]
جمهوری چک ۳٫۷ ۳٫۶ ۳٫۸ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۵ ۳٫۹ ۲٫۶ ۵٫۰ ۴٫۵ ۳٫۵ ۴٫۰ ۴٫۶ ۴٫۴ ۴٫۲ ۴٫۹ ۳٫۵
الجزایر ۳٫۰ ۰٫۷ ۲٫۳ ۱٫۵ ۰٫۸ ۲٫۰ ۱٫۵ ۳٫۰ ۲٫۷ ۲٫۴ ۲٫۷ ۲٫۳ ۱٫۱ ۳٫۰ ۲٫۶ ۲٫۶ ۳٫۴
لیتوانی ۰٫۹ ۱٫۱ ۱٫۰ ۰٫۹ ۱٫۲ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۴ ۱٫۴ ۰٫۸ ۱٫۴ ۱٫۷ ۲٫۱ ۱٫۷ ۱٫۹ ۳٫۰
اتیوپی ۱٫۶ ۲٫۰ ۱٫۵ ۲٫۱ ۲٫۵ ۱٫۶ ۱٫۵ ۱٫۴ ۱٫۶ ۱٫۷ ۲٫۸ ۲٫۲ ۲٫۵ ۲٫۵ ۳٫۱ ۲٫۹ ۲٫۹
بلاروس ۰٫۶ ۰٫۷ ۰٫۸ ۰٫۷ ۱٫۰ ۰٫۹ ۱٫۰ ۰٫۸ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۱ ۱٫۴ ۲٫۰ ۲٫۰ ۱٫۷ ۲٫۲ ۲٫۶
عراق ۱٫۳ ۱٫۱ ۱٫۱ ۰٫۸ ۰٫۴ ۰٫۹ ۲٫۶ ۲٫۳ ۱٫۸ ۲٫۲ ۲٫۱ ۲٫۲ ۱٫۳ ۱٫۷ ۲٫۸ ۲٫۸ ۲٫۴
سوئد ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۱٫۷ ۲٫۴ ۲٫۴ ۲٫۱ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۲ ۲٫۰ ۲٫۳ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۳
مکزیک ۳٫۴ ۳٫۶ ۳٫۲ ۳٫۱ ۳٫۳ ۳٫۳ ۳٫۲ ۲٫۸ ۲٫۹ ۳٫۰ ۳٫۳ ۳٫۵ ۴٫۰ ۴٫۱ ۳٫۷ ۳٫۶ ۲٫۳
دیگر                                
مجموع جهان ۵۸۵٫۴ ۶۱۳٫۴ ۵۹۳٫۶ ۵۸۷٫۷ ۵۸۶٫۱ ۵۸۹٫۷ ۵۷۴٫۷ ۵۶۰٫۳ ۶۳۳٫۳ ۶۲۸٫۷ ۶۰۵٫۹ ۶۰۷٫۰ ۶۸۳٫۴ ۶۸۵٫۶ ۶۵۱٫۴ ۷۰۴٫۱ ۶۷۴٫۹
https://fa.wikipedia.org/wiki/تولید_گندم_کشورها
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!