پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tec00001&plugin=0&tableSelection=1
تاریخ ایجاد: 2015
 تولید ناخالص داخلی - سرانه - با قیمت بازار 2004-2015
مربوط به قیمتها
کوسوو (بر مبنای بیانیه 1244/99 شورای امنیت سازمان ملل متحد)
قیمت‌ها مربوط به، یورو / نفر
جغرافیا / زمان 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2013 2014 2015
اتحادیه اروپا (۲۸ کشور) 22.300 23.200 24.500 25.800 25.900 24.300 25.300 26.000 26.500 26.700 27.400 :
اتحادیه اروپا (۲۷ کشور) : : : : : : : : : : : :
چارچوب اروپا (ترکیب متغیر) 25.800 26.500 27.700 29.000 29.500 28.100 28.800 29.400 29.400 29.600 29.900 :
چارچوب اروپا (۱۹ کشور) 24.900 25.700 26.900 28.300 28.800 27.700 28.400 29.100 29.100 29.300 29.800 :
چار چوب اروپا (۱۸ کشور) 25.100 25.900 27.100 28.400 29.000 27.900 28.600 29.200 29.300 29.500 29.900 :
چارچوب اروپا (۱۷ کشور) : : : : : : : : : : : :
بلژیک 28.700 29.700 31.000 32.500 33.100 32.300 33.500 34.500 35.000 35.400 35.900 :
بلغارستان 2.700 3.100 3.600 4.300 4.900 4.900 5.000 5.600 5.700 5.800 5.900p :
جمهوری چکسلواکی 9.400 10.700 12.100 13.400 15.400 14.100 14.900 15.600 15.300 14.900 14.700 :
دانمارک 37.400 39.300 41.500 42.800 43.900 41.700 43.500 44.200 45.200 45.500 46.200 :
آلمان 27.900 28.300 29.500 31.000 31.700 30.600 32.100 33.700 34.300 35.000 36.000 37.100
ایستلند 7.100 8.300 10.000 12.100 12.300 10.600 11.000 12.500 13.600 14.400 15.200 :
ایرلند 38.400 40.900 43.300 44.800 41.700 37.300 36.400 38.000 38.100 39.000 41.000 :
یونان 17.700 18.100 19.800 21.100 21.800 21.400 20.300 18.600p 17.300p 16.500p 16.200p :
اسپانیا 20.100 21.300 22.700 23.900 24.300 23.300 23.200 22.900 22.300p 22.100p 22.400p :
فرانسه 27.300 28.100 29.200 30.400 31.000 30.000 30.800 31.500 31.800 32.100 32.200 :
کروآتی 25.100 25.600 26.500 27.400 27.600 26.400 26.800 27.300 26.800 26.500 26.500 :
ایتالیا 7.800 8.500 9.300 10.200 11.200 10.500 10.500 10.400 10.300 10.200 10.200 :
قبرس 19.000 20.200 21.500 22.800 23.900 22.900 23.000 23.000 22.500 21.000 20.400p :
لتلند 5.200 6.100 7.800 10.300 11.200 8.700 8.500 9.800 10.800 11.300 11.800 :
لیتاون 5.400 6.300 7.400 9.000 10.200 8.500 9.000 10.300 11.200 11.800 12.400 :
لوکزامبورگ 60.300 63.800 70.600 76.500 77.000 72.800 77.900 81.300 82.000 85.300 87.600 :
مجارستان 8.300 9.000 9.100 10.100 10.700 9.300 9.800 10.100 10.000 10.200 10.600 :
مالتا 12.100 12.700 13.300 14.200 15.000 14.900 15.900 16.500 17.200 18.100 19.000 :
هلند 32.200 33.400 35.400 37.400 38.900 37.400 38.000 38.500 38.500 38.700p 39.300p :
اتریش 29.600 30.800 32.200 34.000 35.100 34.300 35.200 36.800 37.600 38.100 38.500 :
لهستان 5.400e 6.400e 7.200e 8.200e 9.500e 8.200e 9.400e 9.900e 10.100e 10.200e 10.700e :
پرتغال 14.500 15.100 15.800 16.600 16.900 16.600 17.000 16.700 16.000 16.300 16.700e :
رومانی 2.900 3.800 4.600 6.000 6.900 5.900 6.300 6.600 6.700b 7.200 7.500p :
سلوونی 13.900 14.600 15.700 17.400 18.800b 17.700 17.700 18.000 17.500 17.400 18.100 :
سلواکی 6.400 7.300 8.400 10.400 12.200 11.800 12.400 13.000 13.400 13.600 13.900 :
فنلاند 30.300 31.300 32.800 35.300 36.500 33.900 34.900 36.500 36.900 37.400 37.600 :
سوئد 34.200 34.700 36.900 39.000 38.200 33.300 39.400 42.900 44.500 45.400 44.400 :
امپراطوری پادشاهی متحده 30.800 32.200 33.900 35.400 30.900 26.800 28.900 29.500 32.200 31.900 34.900 :
ایسلند 37.700 45.600 44.800 50.000 33.600 28.800 31.400 33.000 34.400 35.700 39.200 :
لایشتن‌اشتاین : : : : : : : : : : : :
نروژ 46.400 53.700 59.100 62.200 66.400 57.600 66.200 72.300 79.000 77.400 73.500 :
سویس 42.600 43.800 45.500 46.000 49.000 50.000 55.900 63.400 64.700 63.700p 64.600p :
مونتنگرو : : : : : : : : : : : :
ماسدونی 2.300e 2.500e 2.700e 3.000e 3.300e 3.300e 3.500e 3.700e 3.700e 3.900e : :
آلبانی : : : : : : : : : : : :
صربستان 2.700 2.800 3.300 4.000 4.600 4.200 4.100 4.600 4.400 4.800 4.700 :
ترکیه : : : : : : : : : : : :
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tec00001&plugin=0&tableSelection=1
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!