پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://stats.oecd.org/ - Produktion und Sales
تاریخ ایجاد: 2016
 ارزش کل تولید صنعتی کشورهای نام برده 2013 - آوریل 2016
موضوع: کل تولید صنعتی سال 2010 = 100 نوسان: سالانه          
کشور
سال سال سال فصل‌های سال
2013 2014 2015 Q4-2014 Q1-2015 Q2-2015 Q3-2015 Q4-2015 Q1-2016
استرالیا 106.7 111.5 113.3 112.2 112.8 111.5 114.3 114.6 118.3
اتریش 108.1 108.1 109.8 106.9 108.2 107.5 108.0 108.5 109.8
بلژیک 102.8 103.7 103.7 103.3 102.9 102.8 103.4 104.6 107.1
کانادا 106.6 110.7 109.9 111.2 110.4 108.3 110.7 110.3 111.0
شیلی 113.5 112.2 111.4 113.5 111.8 111.2 112.1 111.0 110.4
جمهوری چک 104.9 110.1 115.0 112.6 114.2 115.4 115.5 115.6 117.6
دانمارک 102.4 103.2 104.5 104.4 103.9 105.9 105.1 102.3 106.1
استونی 126.2 131.1 128.2 133.4 130.6 129.6 128.0 125.9 127.5
فنلاند 96.5 94.7 93.9 94.2 93.1 93.4 93.9 93.9 93.3
فرانسه 99.6 98.8 100.8 99.6 100.8 100.9 101.3 101.9 101.3
آلمان 108.4 110.5 110.9 111.1 110.8 111.2 111.1 110.7 113.0
یونان 89.5 87.8 88.4 88.3 89.4 85.8 88.1 90.1 88.6
مجارستان 104.9 112.9 121.4 112.8 119.3 121.2 120.7 122.6 119.9
ایسلند E112,4 E 113,6 E 124,4 E 124,4 E 125,0 E 131,1 E 121,7 E 119,4 ----
ایرلند 95.9 116.0 136.4 121.7 135.7 130.5 138.6 140.5 145.5
اسرائیل 106.0 106.6 109.1 108.6 110.4 108.2 107.5 110.1 108.9
ایتالیا 92.1 91.6 92.5 91.5 91.9 92.4 92.8 92.8 93.4
ژاپن 96.9 98.7 97.4 98.0 98.9 97.6 96.6 96.6 95.6
کره 108.2 108.4 107.7 107.8 107.5 107.0 108.8 107.8 107.2
لوکزامبورگ 93.9 97.6 99.1 99.0 99.1 99.1 98.0 100.0 97.5
مکزیک 105.9 108.7 109.7 109.5 109.4 109.5 110.2 109.8 110.3
هلند 99.5 96.7 92.6 96.3 97.7 91.9 88.8 94.5 96.3
زلند جدید 100.0 103.0 103.9 103.5 102.5 103.2 105.1 104.5 ..
نروژ 94.1 96.1 97.5 99.0 98.0 96.5 99.8 96.6 96.1
لهستان 110.6 114.4 119.9 115.9 119.0 118.5 119.0 121.6 121.9
پرتغال 93.4 94.9 96.6 94.4 94.9 98.0 97.3 96.5 95.6
جمهوری سلواکی 117.9 128.1 137.0 133.1 136.1 135.0 137.5 139.8 139.0
سلوونی 99.2 101.4 107.1 103.1 105.1 106.3 107.2 107.2 110.8
اسپانیا 90.6 91.7 94.7 91.9 93.3 94.6 95.2 95.7 95.9
سوئد 95.8 94.0 97.2 94.0 94.2 97.5 97.8 98.8 99.3
سویس 107.1 108.6 105.9 109.7 107.4 106.7 104.7 104.8 108.5
ترکیه 116.3 120.5 124.3 120.9 121.4 123.5 123.0 129.3 126.8
انگلستان 95.9 97.2 98.2 97.3 97.6 98.3 98.5 98.1 97.7
آمریکا 107.8 111.0 111.3 112.5 111.9 111.1 111.6 110.6 110.2
۱۹ کشور یورو 100.4 101.3 102.9 101.9 102.8 102.7 103.1 103.4 104.5
۲۸ کشور اتحادیه اروپا 100.6 101.8 103.6 102.3 103.2 103.4 103.7 104.1 104.9
G7 103.6 105.9 106.0 106.5 106.5 105.9 106.1 105.7 105.6
OECD - اروپا 101.9 103.6 105.3 104.1 104.8 105.1 105.3 106.1 106.7
OECD - در کل 104.1 106.4 107.0 107.0 107.2 106.8 107.1 107.1 107.2
برزیل 100.1 97.1 89.1 95.9 93.5 91.0 87.9 84.5 82.5
هند 106.2 108.1 111.6 108.4 110.9 112.5 112.8 110.3 111.2
روسیه 109.0 110.9 107.4 111.6 109.0 106.7 106.8 107.0 107.3
ارزش تخمینی =E
https://stats.oecd.org/ - Produktion und Sales :مأخذ
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!