پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: گردانندگان سایت
 میزان کشت خشخاش در سه کشور عمده 2009-2010
عنوان سال 2009 سال 2010 میزان تغییر
کشت خشخاش (هکتار) 33811 41389 ٪22 +
لائوس 1900 ۳۰۰۰ ٪58+
تایلند 211 ۲۸۹ ٪37+
میانمار 31700 ۳۸۱۰۰ ٪20+
میزان تولید تریاک در هر هکتار (میلوگرم)
لائوس 6 6 ٪0
تایلند 15,6 15,6 ٪0
میانمار 10,4 15,2 ٪45+
میزان بالقوه تولید تریاک (تن) 345 603 ٪75+
لائوس 11 18 ٪58+
تایلند 3 5 ٪36+
میانمار 330 580 ٪76+
میزان اراضی امحاء شده (هکتار) 4939 9125 ٪85+
لائوس 651 579 ٪11+
تایلند 201 278 ٪38+
میانمار 4087 8268 ٪102+
میانگین قیمت تریاک (کیلوگرم/دلار)
لائوس 1327 1670 ٪26+
تایلند موجود نیست 2700 ----
میانمار 317 305 ٪4 -
ارزش مجموع تریاک تولید شده (دلار) 119 219 میلیون ٪82+
لائوس 15,1 میلیون 30 میلیون ٪99+
تایلند موجود نیست 12 میلیون ----
میانمار 105 میلیون 177 میلیون ٪69+
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!