پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statistika
تاریخ ایجاد: 24.4.2021
 فروش ایرباس 2006-2020 میلیون یورو
شماره سال مبلغ فروش میلیون یورو
1 2006 39434
2 2007 39123
3 2008 43265
4 2009 42822
5 2010 45752
6 2011 49128
7 2012 56480
8 2013 57567
9 2014 60713
10 2015 64450
11 2016 66581
12 2017 59022
13 2018 63707
14 2019 70478
15 2020 49912
Statistika 20.4.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!