پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://de.statista.com/themen/135/china/
تاریخ قرائت: 28.7.2020
 اطلاعاتی در مورد چین 2010-2020
موضوع سال مقدار
وسعت 2020 9.596.960
جمعیت 2018 1.395.380.000
سهم چین از تولید ناخالص جهانی 2020-2024 18,60%
تولید ناخالص ملی 2018 13.368,70
سهم هر فرد از تولید ناخالص ملی 2018 9.580,24
سود سالانه چین از واردات و صادرات 2019 421,93
بودجه نظامی 2019 266,4
تعداد سربازان حاضر به خدمت 2019 2.183.000
مأخذ: https://de.statista.com/themen/135/china/ قرائت شده در 28.7.2020
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!