پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: BBC
تاریخ ایجاد: 2.8.2020
 درآمد و زیان‌ برخی شرکت‌های اینترنتی 2019-2020
موضوع درصد افزایش / کاهش درامد میلیارد  
درآمد اپل در دومین سه ماهه 2020 15 نسبت به سه ماه قبل و ۱۲ نسبت به سال قبل 13,2  
کاربران فیسبوک   1,79 کاربران
درآمد ناخالص فیسبوک در دومین سه ماه 2020 11 11,7  
فروش آمازون در 2019   2,6  
فروش آمازون در 2020 100 5,2  
محل جدید کار در آمازون از شروع ماه مارس   175000 نفر
گوکل در جریان گرونا -2   زیان
مأخذ: BBC قرائت شده در 2.8.2020
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!