پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: MLPD
منبع آمار: Die neuorganisation der internationalen Produktion
تاریخ ایجاد: 2003
 رشد اقتصادی در اروپای میانه و شرقی (درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال پیش از آن)
کشور 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
لهستان -11,6 -7 2,6 3,8 5,2 7 6,1 6,9 4,8 4,1 5
جمهوری چک -1,2 -11,6 -0,5 0,1 2,2 5,9 4,8 -1 -2,2 0,2 2
سلوواکی -1,5 -14,6 -6,5 -3,7 4,9 6,7 6,2 6,2 4,1 1,9 2
مجارستان -3,5 -11,9 -3,1 -0,6 2,9 1,5 1,3 4,6 4,9 4,5 6
سلوونی -4,7 -8,9 -5,5 2,8 5,3 4,1 3,5 4,6 3,8 4,9 5,1
اروپای شرقی و میانه -4,7 -10,8 -2,6 0,5 4,1 5 4,4 4,3 3,1 3 4
استلند -6,5 -13,6 -14,2 -9 -2 4,3 3,9 10,6 4,7 -1,1 5
لتلاند 2,9 -10,4 -34,9 -14,9 0,6 0,8 3,3 8,6 3,9 0,1 4,5
لیتونی -5 -5,7 -21,3 -16,2 -9,8 3,3 4,7 7,3 5,1 -4,2 2,2
کشورهای بالتیک -2,9 -9,9 -23,5 -13,5 -3,7 2,3 4 8,8 4,6 -1,7 3,9
آلبانی -10 -28 -7,2 9,6 8,3 13,3 9,1 -7 8 7,3 7
بلغارستان -9,1 -11,7 -7,3 -1,5 1,8 2,1 -10,9 -6,9 3,5 2,4 4
ماسدونی -9,9 -7 -8 -9,1 -1,8 -1,2 1,2 1,4 2,9 2,7 5
رومانی -5,6 -12,9 -8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 -6,1 -5,4 -3,2 1,5
اروپای جنوب شرقی -8,7 -14,9 -7,8 0,1 3,1 5,3 0,8 -4,7 2,3 2,3 4,4
GUS -3,7 -6 -14,1 -9,3 -13,8 -5,2 -3,5 0,9 -3,5 2,8 5,9
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 226 :منبع آمار
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!