پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statistische Bundesamt
تاریخ ایجاد: 28.5.2016
 رشد متوسط درآمد هر شرکت ماشین سازی در آلمان (1) - به میلیون یورو
سال درآمد متوسط به میلیون یورو
2013 57,7
2012 58,9
1011 57,9
1010 50,4
2009 43,9
2008 58,4
2007 56,7
(1) شرکت‌های با 50 کارکن و بیشتر
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statista 28.5.2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!