پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: بخش شاخص‌های بین‌المللی - اقتصاد و مالی کشورها
منبع آمار: Statistische Bundesamt
تاریخ ایجاد: 17.7.2020
 شاخص‌های چند کشور اروپائی 2009-2018
کشور واحد 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
آلبانی                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 12,1 11,9 12,9 12,3 12,8 13,2 11,4 11,9 13,1 15,2s
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 4 131 4 098 4 439 4 249 4 423 4 575 3 945 4 127 4 539s 5 289s
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد 3,4 3,7 2,5 1,4 1 1,8 2,2 3,3 3,8 4,2s
نرخ تورم درصد 2,2 3,6 3,4 2 1,9 1,6 1,9 1,3 2 2
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 16,8 18 18,2 18,8 19,6 20 19,8 19,8 19 18,4
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 24,4 24,9 24,5 22,9 23,1 21,5 21,8 21,1 20,4 21,3
سهم خدمات در (BIP) درصد 45,3 44 44,3 45 44,6 45,8 46,3 46,7 48 47,9
                       
آندورا                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ . . . . . . . ... ... ...
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ . . . . . . ... ... ... ...
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد . . . . . . ... ... ... ...
نرخ تورم درصد . . . . . . . ... ... ...
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 ...
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 14,4 13,5 12,4 11 10,3 9,9 9,8 9,8 9,9 ...
سهم خدمات در (BIP) درصد 77,5 78,1 78 78,5 79,3 79,5 80 79,2 79,3 ...
                       
بلژیک                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 485,8 484,4 527,5 498,2 521,1 531,7 456,1 469,9 495,8 533,2s
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 45 176 44 691 47 951 44 977 46 785 47 550 40 585 41 546 43 672 46 724s
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -2,3 2,7 1,8 0,2 0,2 1,3 1,7 1,5 1,7 1,4s
نرخ تورم درصد 0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2 2,3s
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 0,6 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 20,5 20,7 20,6 20,1 19,9 19,7 19,8 19,5 19,6 19,6
سهم خدمات در (BIP) درصد 68,5 67,9 68,3 68,6 68,9 69,2 69,1 69,2 68,9 68,8
                       
بوسنین و هرسگووین                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 17,6 17,2 18,6 17,2 18,2 18,5 16,2 16,9 18,2 19,9s
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 4 698 4 611 5 050 4 717 5 036 5 194 4 584 4 808 5 181 5 674s
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -0,8 0,8 0,9 -0,7 2,4 1,2 3,1 3,2 3 3,1s
نرخ تورم درصد -0,4 2,2 3,7 2 -0,1 -0,9 -1 -1,1 1,2 1,4
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 7,1 6,8 6,8 6,1 6,8 6 6,2 6,4 5,6 6
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 22,8 22,4 22,1 21,5 22,2 22,1 22,5 23,2 23,9 23,6
سهم خدمات در (BIP) درصد 55,7 55,6 55,9 56,9 56,2 56,9 56,3 55,5 55,8 55,6
                       
بلغارستان                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 51,9 50,6 57,4 53,9 55,6 56,8 50,2 53,2 58,3 65
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 6 860 6 744 7 837 7 399 7 668 7 889 7 017 7 496 8 274 9 267
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -3,6 1,3 1,9 0 0,5 1,8 3,5 3,9 3,8 3,2
نرخ تورم درصد 2,5 3 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3 1,2 2,6
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 4,2 4,2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,1 4,1 4,1 3,6
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 26,4 23,8 25,6 25 23,5 23,7 24,1 24,4 24,7 23,8
سهم خدمات در (BIP) درصد 56,2 59 57,2 57 58 58,6 58,2 57,8 58 59,2
                       
                       
دانمارک                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 321,2 322 344 327,1 343,6 353 302,7 312 329,9 350,9
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 58 287 58 177 61 864 58 623 61 326 62 730 53 478 54 665 57 380 60 692
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -4,9 1,9 1,3 0,2 0,9 1,6 2,3 2,4 2,3 1,2
نرخ تورم درصد 1 2,2 2,7 2,4 0,5 0,4 0,2 0 1,1 0,7
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 0,8 1,2 1,3 1,7 1,3 1,4 1 1 1,4 0,9
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 20 19,7 20,3 20,4 20,1 19,8 20 20,5 20,1 20,7
سهم خدمات در (BIP) درصد 65,4 65,4 64,7 64,3 65,2 65,6 65,8 65,2 65,4 65,1
                       
آلمان                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 3 426,7 3 423,5 3 761,1 3 546,0 3 753,7 3 904,9 3 383,1 3 496,6 3 700,6 4 000,4
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 42 576 42 641 46 853 44 089 46 545 48 219 41 415 42 461 44 771 48 264
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -5,6 3,9 3,7 0,7 0,6 2,2 1,5 2,2 2,5 1,5
نرخ تورم درصد 0,2 1,1 2,5 2,2 1,6 0,8 0,7 0,4 1,7 1,9
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 24,9 27,1 27,5 27,6 27,1 27,3 27,4 27,9 28 28
سهم خدمات در (BIP) درصد 64,1 62,2 61,6 61,6 62 61,9 62 61,6 61,4 61,5
                       
استلند                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 19,7 19,5 23,2 23,1 25,1 26,7 22,9 24 26,7 30,3
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 14 771 14 672 17 471 17 432 19 078 20 267 17 421 18 236 20 241 22 990
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -14,7 2,3 7,6 4,3 1,9 2,9 1,9 3,5 4,9 3,9
نرخ تورم درصد 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8 3,7 3,4
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 2,1 2,8 3,4 3,2 3 3 2,7 2,1 2,3 2,2
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 23,4 24,5 25,6 25,1 25,2 24,7 23,9 24 24,4 24,8
سهم خدمات در (BIP) درصد 61,3 60,2 58,7 59,1 59,5 59,5 60,1 60,2 60 59,9
                       
فنلاند                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 252,1 248,3 273,9 256,8 270,1 273 232,6 239,2 252,8 275,3
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 47 338 46 392 50 960 47 553 49 766 50 088 42 506 43 582 45 938 49 845s
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -8,3 3 2,6 -1,4 -0,8 -0,6 0,1 2,5 2,8 2,4
نرخ تورم درصد 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4 0,8 1,2s
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 2,2 2,4 2,4 2,4 2,6 2,4 2,2 2,4 2,4 2,5
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 25,8 26,2 25 23,3 23,3 23,1 23,3 23,5 24,3 24,8
سهم خدمات در (BIP) درصد 59,5 58,9 59,2 60,6 60,2 60,7 60,8 60,2 59,6 59
                       
فرانسه                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 2 697,0 2 647,5 2 864,0 2 685,3 2 812,0 2 856,7 2 439,4 2 466,2 2 587,7 2 775,2s
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 43 176 42 182 45 410 42 371 44 145 44 616 37 938 38 253 40 046 42 878s
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -2,9 1,9 2,2 0,3 0,6 1 1,1 1,2 2,2 1,5s
نرخ تورم درصد 0,1 1,7 2,3 2,2 1 0,6 0,1 0,3 1,2 2,1
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 1,3 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 18,3 17,8 18 17,9 18 17,7 17,7 17,4 17,2 16,9
سهم خدمات در (BIP) درصد 70,8 70,7 70,2 70,3 70,3 70,3 70,2 70,5 70,3 70,3
                       
یونان                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 330,8 299,9 288,1 245,8 239,9 237,4 196,7 195,3 203,5 219,1s
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 29 819 26 973 25 897 22 172 21 805 21 727 18 115 18 111 18 898 20 408s
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -4,3 -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,7 -0,4 -0,2 1,5 2,1s
نرخ تورم درصد 1,3 4,7 3,1 1 -0,9 -1,4 -1,1 0 1,1 0,8
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 2,8 2,9 3 3,2 3,2 3,4 3,8 3,6 3,7 3,7
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 15,3 13,8 13,7 14,3 14,7 14,1 14,2 14,9 15 15,3
سهم خدمات در (BIP) درصد 71,3 71,6 71,2 70,8 70,8 70,8 70,4 68,8 68,7 68,1
شاخص‌های چند کشور اروپائی
ایرلند                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 236,9 222,5 238,1 225,1 238,7 259,2 290,9 302 331,6 372,7s
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 52 101 48 716 51 932 48 892 51 551 55 534 61 703 63 290 68 723 76 099s
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -5,1 1,9 3,7 0,2 1,3 8,8 25 4,9 7,2 6,8s
نرخ تورم درصد -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,6 0,3 0 -0,2 0,3 0,7
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 0,6 0,9 1,2 1 1,1 1,2 0,9 0,9 1,2 1,3
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 25,5 23,3 24,5 24,5 24,3 24,8 38,1 35,9 36,2 35,4
سهم خدمات در (BIP) درصد 63,4 66,5 64,9 65 66,3 65,8 54,6 56,5 56,5 57
                       
ایسلند                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 13,2 13,7 15,2 14,7 16 17,8 17,4 20,6 24,5 25,9
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 41 221 43 081 47 601 46 074 49 816 54 528 52 838 62 005 72 390 74 278
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -6,8 -3,4 1,9 1,3 4,1 2,1 4,7 6,6 4,6 4,6
نرخ تورم درصد 12 5,4 4 5,2 3,9 2 1,6 1,7 1,8 2,7
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 5,7 6,3 6,6 6,6 5,8 5,2 5,3 4,6 ... ...
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 19,6 21,4 21,7 20,5 20,5 19,6 19,4 19,6 ... ...
سهم خدمات در (BIP) درصد 63,9 61,2 60,7 61,3 62,1 62 62,5 63,8 ... ...
                       
ایتالیا                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 2 190,7 2 129,0 2 278,4 2 074,0 2 131,2 2 155,2 1 833,2 1 870,0 1 946,9 2 072,2s
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 36 850 35 658 38 003 34 470 35 220 35 457 30 153 30 824 32 132 34 260s
تغییر واقعی نسب به سال قبل درصد -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 0,1 0,9 1,1 1,6 0,9s
نرخ تورم درصد 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 0 1,3 1,2
سهم تولید کشاورزی در (BIP) درصد 1,8 1,8 1,9 2 2,1 1,9 2 1,9 1,9 1,9
سهم کارخانجات در حال تولید در (BIP) درصد 21,9 21,9 21,7 21,4 21,3 21 21,2 21,5 21,5 21,7
سهم خدمات در (BIP) درصد 66,7 66,3 66,2 66,4 66,6 66,9 66,7 66,4 66,2 66,1
                       
کرواتین                      
تولید ناخالص داخلی (BIP) (به ارزش آن روز) Mrd. us$ 62,7 59,9 62,4 56,5 58,2 57,7 49,5 51,6 55,2 60,7s
تولید ناخالص داخلی (BIP) برای هر فرد (به ارزش آن روز) US$ 14 159 13 550 14 579 13 249 13 665 13 611 11 779 12 368 13 382 14 816s
مأخذ: Statistische Bundesamt - بخش شاخص‌های بین‌المللی - اقتصاد و مالی کشورها - قرائت شده در 17.7.2020
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!