پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: MLPD
منبع آمار: Die neuorganisation der internationalen Produktion
تاریخ ایجاد: 2003
 قرض اعلام شدهء آلمان (میلیارد یورو و تغییر نسبت به سال پیش از آن)
سال
فدراسیون ایالات بخش‌ها در کل
میلیارد € ٪ میلیارد € ٪ میلیارد € ٪ میلیارد € ٪
1980 120,5 13,5 70,5 18,9 48,7 5,3 239,6 13,2
1985 204 6,8 126,5 7,3 58,2 0,5 388,7 5,9
1990 306,3 20,4 168,1 6,1 64,2 3,5 538,6 13,4
1995 658,4 28,3 261,6 8,7 99,2 4,6 1019,2 20,1
2000 774,8 0,6 338,1 3,3 50,3 -3,7 1211,5 1
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 277 :منبع آمار
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!