پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: MLPD
منبع آمار: Die neuorganisation der internationalen Produktion
تاریخ ایجاد: 2003
 مالیات از شرکت‌های سرمایه در اروپا
کشور از 1.1.2002 (%) افت نسبت به 1.1.1997 (٪)
آلمان 34,4 -33,2
فرانسه 34,3 -6,4
انگلستان 30 -3,2
ایتالیا 40,3 -24,4
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 277 :منبع آمار
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!