پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اس مي . سازمان سينمايي و امور سمعي و بصري
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
 19-10- سینما و تماشاگران فیلم‌های سینمائی(1) 1375 - 1396
سال
تعداد سینما
تعداد سالن سینما
گنجایش (تعداد صندلی)
تعداد تماشاگر (هزار نفر)
جمع فیلم‌های ایرانی فیلم‌های خارجی
1375 ... 297 175997 44760 39567 5193
1380 ... 311 166916 21111 20146 965
1380 228 228 118581 15806 15659 147
1390 246 261 110351 14169 14143 26
1393 189 299 105665 14362 12728 1634
1396 343 539 153830 22847 22847 ...
1) آمار ، مربوط به سينماهاي فعال، سالنهاي سينمايي فعال و گنجايش آنها است .
ماخذ - وزارت فرهنگ و ارشاد اس مي . سازمان سينمايي و امور سمعي و بصري - سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!