پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www7.irna.ir/fa/News/81754627
تاریخ قرائت: 2.6.2016
 تعداد سینماهای کشور و گنجایش آن‌ها 1390-1393
سال تعداد سینما تعداد صندلی
1363 257 155523
1364 253 154778
1365 247 156381
1366 262 162775
1367 260 162051
1390 246  
1392 212  
1393 193  
مأخذ آمار مربوط به سالهای 1390 تا 1393 : ایرنا در سایت: http://www7.irna.ir/fa/News/81754627/ قرائت شده در 2.6.2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!