پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://mathran.blogfa.com/post/24
تاریخ ایجاد: 1397
 درصد پیروان ادیان مختلف در جهان به نسبت کل جمعیت جهان 1397
پیروان درصد
مسیحیت 33,06
اسلام 20,28
برهمائی 13,33
ادیان چینی 6,27
بودیسم 5,87
ادیان قبیله‌ای 3,97
بی دین 1,68
سیک 0,39
یهودیت 0,23
بهائیت 0,12
کنفسیوس 0,1
جینیسم 0,07
شینتو 0,04
تائوئیسم 0,04
زرتشت 0,04
دیگر ادیان 0,02
آتئیسم 2,35
http://mathran.blogfa.com/post/24
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!