پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 - 1396
 19-9- تعداد اجرای صحنه‌ای موسیقی 1375 - 1396
سال جمع داخل کشور خارج از کشور
1375 ... ... ...
1380 ... ... ...
1385 501 489 12
1390 816 813 3
1393 3669 3651 18
1394 3887 ... ...
1395 5304 ... ...
1396 6969 ... ...
مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - جدول 9-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!