پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
 تعداد اجرای صحنه‌ای موسیقی 1385 - 1393
سال جمع داخل کشور خارج از کشور
1385 501 489 12
1389 4037 3945 92
1390 816 813 3
1391 908 903 5
1392 1320 1320 ----
1393 3669 3651 18
مأخذ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سالنامه اماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!