پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . اداره مطبوعات داخلی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 19-13- تعداد مطبوعات بر حسب محل و فاصله انتشار 1375 - 1395
سال
جمع کل
تهران سایر شهرها
جمع روزانه هفتگی دو هفته یک بار ماهانه دو ماه یک بار فصلی سایر جمع روزانه هفتگی دوهفته یک بار ماهانه دو ماه یک بار فصلی سایر
1375 662 498 34 69 29 176 16 136 38 164 29 57 12 22 9 29 6
1380 1347 947 75 127 56 276 40 310 63 400 46 140 24 44 13 86 47
1385 3382 2053 106 196 86 696 81 732 156 1329 77 433 115 307 26 270 101
1390 4899 2640 103 177 129 746 130 1095 260 2259 93 539 291 447 44 621 224
1392 6154 3400 112 225 165 918 189 1306 485 2754 116 557 303 524 64 811 379
1393 5914 3083 139 236 166 893 198 1196 265 2831 139 557 287 589 69 868 322
1394 8287 4248 149 334 238 1335 296 1553 343 4039 147 774 494 960 134 1111 419
1395 6049 3000 139 321 207 1049 192 881 211 3049 155 767 455 667 96 625 283
مأخذ: اقتباس از داده های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . اداره مطبوعات داخلی - جدول 13-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!