پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش. كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 19-17- تعداد و اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان و فعالیت کتابخانه‌های(1) آن 1380-1395
سال مراکز فرهنگی و هنری اعضا (هزار نفر) کتاب‌های موجود (هزار جلد) کتاب‌های امانت داده شده (هزار مورد)
1380 513 126 4328 2891
1385 706 520 6166 4097
1390 713 331 8166 3434
1391 866 345 8857 4259
1392 753 277 8552 3837
1393 914 378 7816 4101
1394 770 370 7898 3636
1395 ... ... ... ...
1- آمار واحدهای سیار شهری و روستایی و كتابخانههای پستی را شامل نمیشود.
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش. كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان - جدول 17-19- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!