پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی خانه کتاب
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی خانه کتاب
سال جمع تألیف ترجمه
1375 14660 12190 2470
1380 32475 26589 5886
1385 53362 42296 11066
1390(1) 68772 46313 22459
1393(1) 72897 57580 15317
1394(1) 80582 65520 15062
1395 88619 69901 18718
1396 99155 75946 23209
1) شامل کتابهای کمک درسی نیز است.
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی خانه کتاب - جدول 18-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!