پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - مرکز آمار و برنامه ریزی و پژوهش‌های فرهنگی و هنری - درج در سالنامه آماری کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1368
 تعداد کتابخانه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1363-1367
سال تعداد کتابخانه کتب موجود (هزار جلد) کتب امانت داده شده (هزار جلد)
1363 487 3168 3627
1364 492 3314 3632
1365 481 3502 3154
1366 482 3332 3132
1367 480 3768 3736
مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - مرکز آمار و برنامه ریزی و پژوهش‌های فرهنگی و هنری - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - منتشر شده در 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!