پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري - گروه آمار مركز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
 گردشگران خارجی وارد شده به كشور برحسب مرزهای ورودی 1375 - 1393 نفر
مرز دریائی مرز زمینی مرز هوائی جمع سال
6434 398437 168578 573445 1375
--- --- --- 2735000 1385
18524 2474135 628624 3121283 1389
27896 2727373 638557 3294126 1390
29571 3457823 1557018 5044412 1393
مأخذ: - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري - گروه آمار مركز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!