پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393

گزيده اطلاعات فرهنگ و گردشگری  1393

در سال 5414 ميزان توليد برنـامه هاي راديويي در شبكـه هـاي درون مـرزي صداي جمهوري اس مي ايران بيش از 111 هزار ساعت بوده كه نسبت به سال قبل 1/31 درصد افزايش داشته است همچنين در سال مـذكـور ميزان توليد برنامه هاي تلويزيوني در شبكه هاي درون مرزي سيماي جمهوري اس مي ايران بيش از 11 هزار ساعت بوده كه نسبت به سال قبل 4/13 درصد افزايش

داشته است. تعداد تماشاگران فيلم هاي سينمايي در 111 سينماي فعال كشور در سال 5414، بيش از 53 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال قبل 14 درصد افزايش داشته است. تعداد عنوان مطبوعات منتشر شده در تهران و ساير شهرهاي كشور در سال 5414 به ترتيب 4114 و 1145 عنوان بوده كه نسبت به سال 5411 به ترتيب 1/4 و 1/1 درصد كاهش و افزايش يافته است. همچنين دوره زماني انتشار 161 عنوان از مطبوعات مذكور روزانه و 114 عنوان هفتگي بوده است.

در سال 5414 تعداد كتابخانه هاي عمومي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اس مي 4115 باب بوده كه نسبت به سال 5411، 5/1 درصد افزايش يافته است. در اين سال بيش از 11هزار عنوان كتاب با شمار حدود 511 هزار نسخه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اس مي چاپ و منتشر شده است كه نسبت به سال قبل به ترتيب 51/1 درصد افزايش و 4/3 درصد كاهش داشته است. در سال 5414 تعداد بازديدكنندگان از موزه ها و بناهاي تاريخي تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ترتيب بيش از 6 ميليون و 54 ميليون نفر بوده كه در مقايسه با سال 5411 به ترتيب 14/5 و 51/4 درصد كاهش داشته است. همچنين در سال 5414 تعداد گردشگران خارجي وارد شده به كشور بيش از 1 ميليون و 33 هزار نفر كه نسبت به سال 5411، 1/11 درصد افزايش داشته است. تعداد زائران حج تمتع در سال 5414 بيش از 11 هزار نفر گزارش شده، در همين سال تعداد زائران عمره مفرده و عتبات عاليات به ترتيب 111 و 131 هزار نفر بوده است.

مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1393

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!