پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 17-33 -تعداد مربیان رسمی و پیمانی در مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور 1380-1395
زن مرد جمع سال
166 1602 1768 1380
91 1458 1549 1385
192 1789 1981 1390
163 1775 1938 1391
217 1946 2163 1392
209 1854 2063 1393
180 1949 2129 1394
1387 2837 4224 (1)1395
1- افزایش چشمگیر تعداد مربیان رسمی و پیمانی در سال 1395 بدلیل تبدیل وضعیت استخدامی مربیان می باشد.
مأخذ: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - جدول 33-17- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!