پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396+1394+1395
 17-10- تعداد دانش آموزان، کارکنان و امکانات آموزشی دوره ابتدائی 1375-1397
سال تحصیلی
دانش آموز کارکنان آموزشی، دفتری و اداری
آموزشگاه
کلاس
جمع پسر دختر آموزشی دفتری و اداری
1375 - 1376 9228393 4885665 298755 96617 63101 327595  
1385 - 1386 5827851 2009561 2818290 267516 65315 64646 278335
1389 - 1390 5632825 2898799 2734026 234832 78847 58811 256910
1393 - 1394 7194193 3701398 3492795 278790 87065 61151 309562
1394-1395 7422505 3819488 3603017 273005 91965 62432 316195
1395-1396 7648765 3936666 3712099 265057 93068 63322 321865
1396-1397 7877943 4053463 3824480 259740 96103 64624 337537
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 10-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!