پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 - 1396
 17-11- دانش آموزان، كاركنان و امكانات آموزشی متوسطه دوره اول 1376-1397
سال تحصیلی
دانش آموز کارکنان آموزشی، دفتری و اداری(1)
آموزشگاه
کلاس
جمع پسر دختر آموزشی دفتری و اداری
1376-1375 5188812 2845092 2343720 162602 78845 25828 162434
1386-1385 3938661 2100894 1837767 181045 73714 31651 164781
1391-1390 3228405 1693270 1535135 165764 65074 25451 132185
1394-1393 2047632 1068474 979158 128522 47005 22887 86181
1394-1395 2047632 1068474 979158 128522 47005 22887 86181
1395-1396 3054359 1591299 1436060 143409 57133 23827 125638
1396-1397 3192790 1659171 1533619 142389 58299 24724 128638
1) از سال ١٣٩٤ براساس طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان آموزشی شامل گروه معلم، گروه مدیریت وگروه کیفیت بخشی است.
مأخذ: اقتباس از داده های وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 11-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!