پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور - 1396
 17-12- دانش آموزان، كاركنان و امكانات آموزشی متوسطه دوره دوم 1375 - 1397
سال تحصیلی
دانش آموز کارکنان آموزشی، دفتری و اداری(1)
آموزشگاه
کلاس
جمع پسر دختر آموزشی دفتری و اداری
1376-1375 3480635 1817665 1662970 (2)117690 (2)64839 12222 110514
1386-1385 3695947 1890567 1805380 (2)190442 (2)107448 22044 155274
1391-1390 2957328 1567691 1389637 (2)189803 (2)107363 20905 132130
1394-1393 3198951 1643680 1555271 190588 87168 21754 149793
1395-1394 2230223 1130697 1099526 154043 74707 19709 116387
1396-1395 2188159 1098954 1089205 147305 70176 18943 116932
1396-1397 2239535 1126816 1112719 140868 67378 19264 115604
1) شامل دورههای متوسطه نظام قدیم و جدید است .
2) آمار دوره پیش دانشگاهی را شامل می شود.
مأخذ: اقتباس از داده های وزارت آموزش و پرورش - مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 12-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!