پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش. مرکزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 17-15- دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره اول متوسطه بزرگسال 1380-1397
سال تحصیلی
دانش آموز
آموزشگاه
کلاس
جمع پسر دختر
1380-1381 51011 26252 24759 522 1978
1385-1386 40894 15833 25061 461 1852
(1)1390-1391 27824 11323 16501 771 4169
1391-1392 26067 12142 13925 787 3009
1392-1393 21018 11026 9992 979 1136
1393-1394 21790 13054 8736 848 1295
1394-1395 16712 8677 8035 857 1504
1395-1396 18311 9400 8911 863 1648
1396-1397 19838 10878 8960 906 2110
1- علت تغییر قابل توجه آمار نسبت به سال تحصیلی قبل، تغییر نظام آموزشی است.
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش. مرکزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 15-178- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!