پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 17-18- فارغ التحصیلان(1) متوسطه دوره دوم برحسب شاخه تحصیلی 1375-1396
سال
کل متوسطه نظری   متوسطه نظری فنی و حرفه‌ای
کار و دانش
جمع
پسر
دختر
ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی(2)
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر دختر پسر دختر پسر دختر
1375-1376 (3)444703 (3)199018 (3)245685 30800 21197 28457 51263 12891 29557 14204 7409 ---- ----
1385-1386 859971 384582 475389 87237 72005 50989 131647 65588 140082 78826 51385 101942 80270
1390-1391 859865 428762 431103 90635 63670 696223 141048 33121 71145 60205 42787 84383 55632
1392-1393 620379 293780 326599 70855 44608 62427 126591 27854 59631 53941 40613 78703 55156
1393-1394 613097 289662 323435 67875 41573 65119 129511 28285 61453 51284 40335 77099 50563
1394-1395 600358 281138 319220 60339 35411 69152 127107 36372 74541 47242 36707 68033 45454
1395-1396 589127 274743 314384 59533 35622 75838 128225 35656 35656 43112 38436 60604 43262
١) آمار ارائه شده تا سال تحصیلی 76-1375، فقط شامل فارغالتحصیلان دوره روزانه است و از سالهای تحصیلی بعد از آن ، دورههای روزانه و بزرگسال را در برمیگیرد
٢) از سال تحصیلی 81-1380 شامل فارغ التحصیلان رشته معارف اسلامی نیز می باشد.
٣) فارغ التحصیلان دوره نظام قدیم، به تفكیك رشته تحصیلی در دسترس نبوده و فقط در سرجمع منظور شده است
مأخذ - اقتباس ازداده‌های وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 18-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!