پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - تحقيقات و فناوری - مؤسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 17-22- آموزشگران دانشگاهی تمام وقت موسسات آموزش عالی(١) برحسب مرتبه علمی1375- 1396
سال تحصیلی
جمع
هیئت علمی
آموزشگران دانشگاهی غیر هیئت علمی
استاد دانشیار استادیار مربی مربی آموزشیار
1375-1376 23882 600 1317 7484 9793 712 3976
1385-1386 49428 1803 3345 17789 22829 799 2863
1390-1391 73794 2840 6364 26594 28789 2511 6696
1393-1394 77924 4018 8949 34293 28344 525 1795
1394-1395 81934 4629 9806 37477 27961 224 1837
1395-1396 81683 5147 10975 39731 24192 268 1370
1) آمار دانشگاه آزاد را نيز شامل مي شود.
مأخذ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی - تحقيقات و فناوری - مؤسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی - جدول 22-17- سالنامه آماری کشور +13951393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!