پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 17-26- دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی(1) برحسب استان و جنس 1375 - 1396
سال تحصیلی
جمع کاردانی (فوق دیپلم) کارشناسی (لیسانس)
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1375 - 1376(2 و 3) 579070 369907 209163 85165 58209 26956 418692 257327 161365
1385 - 1386 2828528 1346335 1482193 736775 427705 309070 1910954 816905 1094049
1390 - 1391 4404614 2213205 2191409 1000164 619560 380604 2899120 1328412 1570708
1393 - 1394 4802721 2602346 2200375 1096028 751243 344785 2819662 1378072 1441590
1394-1395 4348383 2345824 2002559 822345 570116 252229 2558066 1257994 1300072
1395-1396 4073827 2202231 1871596 748626 515869 232757 2335844 1156094 1179750
دنباله
 17-26- دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی(1) برحسب استان و جنس 1375 - 1396
سال تحصیلی
کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) دکترای حرفه‌ای دکترای تخصصی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1375 - 1376(2 و 3) 26832 22061 4771 39837 26533 13304 8544 5777 2767
1385 - 1386 117876 68344 49532 40907 18690 22217 22016 14691 7325
1390 - 1391 405042 213461 191581 52973 22464 305090 47315 29308 18007
1393 - 1394 720806 387802 333004 71914 30478 41436 94311 54751 39560
1394-1395 774766 417228 357538 78015 33816 44199 115191 66670 48521
1395-1396 764370 410817 353553 84429 38113 46316 140558 81338 59220
1) آمار دانشگاه آزاد را نیز شامل می شود.
2) آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی شود.
3) آمار دانشگاه آزاد اسلامی را شامل نمی شود.
مأخذ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی - جدول 26-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!