پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
علامت «...»: آماری در دست نیست
 18-2- پزشکان(1) شاغل در دانشگاههاي علوم پزشکی برحسب رشته و نوع تخصص 1380-1395
سال جمع کل پزشک عمومی دندانپزشک دکترای علوم آزمایشگاهی داروساز پزشک متخصص پزشک فوق تخصص دکترای تخصصی
1380 21175 8568 1945 ... 1069 9066 ... ...
1385 29937 13485 2786 ... 1327 12258 ... ...
1390 32493 14901 3625 ... 1731 ... ... ...
1391 34219 14639 2988 ... 1317 15275 ... ...
1392 37490 14679 3332 ... 1635 17844 ... ...
1393 42108 15304 3714 285 1817 15625 2167 3196
1394 42393 15340 3700 285 1896 15679 2159 3334
1395 46852 15868 4145 374 2016 17452 2467 4530
1- شامل پزشکان خارجي نيز مي باشد.
2- شامل آمار استان ايلام نمي باشد.
3- شامل آمار دانشگاه هاي علوم پزشکی اهواز، بهبهان و یاسوج نمی باشد.
مأخذ: اقتباس از داده‌های - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات - جدول 2-18- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!