پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- مركز آمار و اطلاعات راهبردي - سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور- دفتر فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 17-32- تعداد مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور 1375 - 1396
سال جمع(1) ویژه مردان ویژه زنان دو منظوره
1375 140 109 31  
1380 474 236 197 41
1385 541 227 160 154
1389 596 296 155 ...
1390 595 295 156 144
1391 635 381 145 ...
1392 673 374 159 140
1393 719 427 247 45
1396 552 191 95 266
۱) اختلاف ارقام ستون جمع با اجزا، مربوط به مراكز ثابت دومنظوره است كه فقط در ستون جمع منظور شده است.
مأخذ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- مركز آمار و اطلاعات راهبردي - سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور- دفتر فناوري اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!