پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395
 17-1- تعداد با سوادان بر حسب جنس در نقاط شهری و روستائی 1345 - 1395
سال
کل کشور تقلط شهری نقاط روستائی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1345 5556 3928 1628 3833 2442 1390 1723 1485 238
(1)1370 33966 19091 14875 21725 11903 9822 12128 7114 5014
1385 54082 28835 25247 39096 20625 18471 14939 8183 6756
1390 57362 30126 27236 43048 22358 20590 14287 7752 6534
1395 62667 32913 29754 48305 25048 23257 14334 7849 6485
1- اختلاف ارقام كل كشور با سرجمع نقاط شهری و روستایی، به علت منظور شدن جمعیت باسواد غیرساكن در جمعیت كل كشور است.
مأخذ: اقتابس از داده‌های - مركز آمار ایران- دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری - جدول 1-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!