پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396

گزیده اطلاعات آموزش 1396

بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سالهاي 1365 ،1375 ،1385 ،1390 و 1395 در جمعیت 6 ساله و بیشتر 91,0 و 88,4 ، 88,7 ،84,7 ، 71,0 ترتیب به مردان باسوادي نرخ 81,1 ، 80,3 ،74,2 ، 52,1 ترتیب به زنان باسوادي میزان و درصد و 2/84 درصد بوده است. در سال تحصیلی 97-1396 بیش از 7 میلیون و 878 هزار نفر در دوره ابتدایی، بیش از 3 میلیون و 193 هزار نفر در دوره اول متوسطه و بیش از 2 میلیون و 239 هزار نفر در دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل بوده اند که نسبت به سال تحصیلی قبل دوره ابتدایی 3 درصد افزایش داشته است.

همچنین در این سال تحصیلی حدود 936 هزار نفر در دوره پیش دبستانی مشغول به تحصیل بوده‌اند که نسبت به سال تحصیلی قبل 11,8 درصد افزایش داشته است. بیش از 75 هزار نفر دانش آموز نیز از آموزش استثنایی برخوردار شده اند که نسبت به سال تحصیلی قبل حدود 2,1 درصد افزایش داشته است.

در سال تحصیلی 97-1396 تعداد کل دانشجویان کشور بیش از 3 میلیون و 616 هزار نفر بوده است که نسبت به سال تحصیلی قبل حدود 2/11 درصد کاهش داشته است.

از کل دانشجویان حدود 18,1 درصد در مقطع کاردانی (فوق دیپلم)، حدود 57,4 درصد در مقطع کارشناسی (لیسانس)، حدود18,1 درصد در مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و 6,3 درصد در مقطع دکتراي حرفه اي و تخصصی مشغول تحصیل میباشند.

در سال تحصیلی 96-1395 از حدود 780 هزار نفر دانش آموخته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی 29,6 درصد در رشته فنی و مهندسی، 49,8 درصد در رشته علوم انسانی، 7,6 درصد در رشته هنر، حدود 3,4 درصد در رشته کشاورزي و دامپزشکی، 4,8 درصد در رشته پزشکی و 4,7 درصد در رشته علوم پایه، فارغ التحصیل شده‌اند.

سالنامه آماری کشور 1396

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!